ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการจัดสัมมนาเรื่อง industry 4.0 ” Catch the Future”

บทบาทของการศึกษาไทยในอนาคตนั้นการสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เมื่อภาคเอกชนต่างๆหันมาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน มหาวิทยาลัยก็จำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอน ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีทักษะตรงกับความต้องการของผู้ใช้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีความร่วมมือกับบริษัท เฟสโต้ จำกัด บริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัตินิวเมติกส์ และบริษัท เพอร์เฟค ไดแด๊กติก จำกัด ในฐานะผู้แทนในประเทศไทย จึงได้จัดการสัมมนา เรื่อง Industry 4.0 “Catch the Future” ขึ้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเฟสโต้และความจำเป็นที่จะต้องฝึกนักศึกษาให้มีทักษะที่เป็นสากล หรือ World Skills โดยมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จำนวนกว่า 70 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และอีกหลายแห่งเข้าร่วมงาน

ในงานได้มีการนำโรงงานจำลอง The Universal Industry 4.0 training CP Factory มาสาธิตการทำงานที่ควบคุมด้วยอินเทอร์เน็ตให้ได้รับชม ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก

Comments are closed.