งาน “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” Good Kids Good Society

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  และ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดงาน “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” Good Kids Good Society

สำหรับงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2559 โดยตลอดทั้ง 3 วัน ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ งานนิทรรศการวิชาการจาก 9 คณะในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงกิจกรรม การแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ การบริการทางวิชาการ ตลอดจนการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับมัธยมศึกษา อาทิ การประกวดแข่งขันทักษะทางบัญชีฯ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ การแข่งขันหุ่นยนต์ และการแข่งขันตอบปัญหาทางวัสดุศาสตร์ การประกวดจินตลีลาประกอบเพลงประจำมหาวิทยาลัย จินตลีลาเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยทั้งหมดนับเป็น 1 ในพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตพร้อมใช้มืออาชีพออกสู่โลกแห่งการทำงานในอนาคต

S__4841617S__4841614 1161 S__4841622 S__4841620

Comments are closed.