การศึกษาดูงานต่างประเทศ

  1. ได้รับทุนจาก UNESCO ไปศึกษาและดูงานด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน ณ ประเทศฝรั่งเศสและสวิสเซอร์แลนด์ (พ.ศ. 2520 )
  2. ได้รับทุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปศึกษาและดูงานด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2521)
  3. ได้รับทุนจากรัฐบาลประเทศนอร์เวย์ ไปศึกษาดูงานด้านกฎหมายว่าด้วยสิทธิเด็ก (พ.ศ. 2535)
  4. ได้รับทุนจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาไปศึกษาดูงานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (พ.ศ. 2535)
  5. ได้รับทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปศึกษาและดูงานด้านกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ศ. 2537)
  6. ได้รับทุนจากประเทศออสเตรเลียไปศึกษาและดูงานด้านกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ศ. 2538)