ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งหน้าที่ จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ. ชื่อหน่วยงาน
นิติกรตรี 2512 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
นิติกร 2514 สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์โท 2516 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2519 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชากฎหมายวิธีพิจารณาและธรรมนูญศาล 2519-2521 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชากฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 2521-2525 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ 2522-2529 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ 2524-2526 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อุปนายกสมาคมนิสิตเก่า   นิติศาสตร์ 2526-2528 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายกสมาคมศิษย์เก่าประถมสาธิต 2527-2529 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ศาสตราจารย์ ระดับ 9 2529-2530 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ระดับ 10 2530 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายกสมาคมศิษย์เก่ามัธยมสาธิต 2530-2534 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
นายกสมาคมนิสิตเก่า  นิติศาสตร์ 2534-2536 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต 2534-2536 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
กรรมการบริหาร 2534-2546 สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย
ราชบัณฑิต 2539 สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ศาสตราจารย์ ระดับ 11 2540 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย