ประวัติส่วนตัว

DSC00053

ประวัติส่วนตัว

นายไชยยศ  เหมะรัชตะ  เกิดวันที่  23  ธันวาคม พ.ศ. 2489  เป็นบุตรของนายชูศิลป์ และนางประโยค  เหมะรัชตะ  สมรสกับรองศาสตราจารย์ชลัยพร  (กำจัดแจ่ม) เหมะรัชตะ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2496       โรงเรียนบุปผานุกูล (รุ่น 1)
พ.ศ. 2499       โรงเรียนประถมสาธิต ประสานมิตร (รุ่น 1)
พ.ศ. 2504       โรงเรียนมัธยมสาธิต  ประสานมิตร  (รุ่น 5)
พ.ศ. 2508       เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 18)
พ.ศ. 2512       สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2515        สำเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2518       สำเร็จการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M)  COLUMBIA  UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2540       สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน  รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร