ชีวิตนี้เพื่อสังคม

 • ราชบัณฑิต
 • ที่ปรึกษา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุติ
 • อนุญาโตตุลาการ
 • นายกสภามหาวิทยาลัย
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 • ภาระกิจทางนิติบัญญัติ
 • คณะกรรมการ /  อนุกรรมการ
 • อาจารย์พิเศษ / ศาสตราภิชาน
 • บนทสนทนาทางวิทยุ – โทรทัศน์
 • ให้ความรู้ทางกฎหมายผ่านหนังสือพิมพ์/วารสาร