กรรมการสภามหาวิทยาลัย

  1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร
  3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชธานี
  6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  7. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  8. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
  9. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  10. กรรมการสภามหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชพฤกษ์