คณะกรรมการ/อนุกรรมการ

  • อนุกรรมการประเมินนักวิจัยที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2540 สาขาสังคมวิทยา  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • อ.ก.ม.วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ  ทบวงมหาวิทยาลัย
  • อ.ก.ม.วิสามัญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ สาขานิติศาสตร์  ทบวงมหาวิทยาลัย
  • อ.ก.ม.วิสามัญเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  ทบวงมหาวิทยาลัย
  • ประธานคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายฟอกเงิน  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)
  • อนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)
  • กรรมการพัฒนากฎหมาย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • อนุกรรมการพัฒนากฎหมาย สังคม วัฒนธรรม การศึกาและการสาธารณสุข  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • กรรมการบริหาร  สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย