ภาระกิจทางนิติบัญญัติ

  1. สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ  2549
  2. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  2550
  3. กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  2550
  4. ประธานคณะอนุกรรมาธิการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ