ราชบัณฑิต

ราชบัณฑิตยสถาน

1. ราชบัณฑิตประเภทสังคมศาสตร์ สาขากฎหมายเอกชน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

2. กรรมการบัญญัติศัพท์สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

3. กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย

4. ผู้เขียนคำศัพท์กฎหมายในสารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน