อาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษ

  1. อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  2. อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศรีปทุม
  3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  4. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  6. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  7. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  8. โรงเรียนนายทหารเหล่าพระธรรมนูญ

ศาสตราภิชาน

  • ศาสตราภิชาน กรรมการวิพากษ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์