อนุญาโตตุลาการ

  1. อนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
  2. อนุญาโตตุลาการ สำนักงานสภาอนุญาโตตุลาการของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  3. อนุญาโตตุลาการ   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)