ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  1. นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  2. นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  3. นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  4. นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
  5. นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี