ทอดผ้าป่าวัดสวนตาล จังหวัดน่าน 7 – 10 พฤศจิกายน 2555