นายกสภามหาวิทยาลัย เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่6

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่6  “The 6th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Current Challenges towards Creative and Green Economy”  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำชมการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่นำมาจัดแสดง

ในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอบทความ ผลงานวิจัย และนิทรรศการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีผู้เข้างานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นักวิชาการและนักวิจัย เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ผู้สนใจ และตัวแทนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ วิทยาศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Science) เทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมและวิศวกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Innovative Technology and Sustainability Engineering) การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย (Textiles and Clothing Sustainability)

S__21127228S__21127226 S__21127232 S__21127233 S__21127234 S__21127235 S__21127237

Comments are closed.