บรรยายพิเศษในงานปัจฉิมนิเทศแกนิสิตปีสี่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรในหัวข้อ “การดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมของนักกฎหมาย”วันที่ 30 มีนาคม 2558

Comments are closed.