มทร.พระนคร จัดกิจกรรม “สงกรานต์สำราญ สืบสานประเพณีไทย”

17

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมงาน “สงกรานต์สำราญ สืบสานประเพณีไทย” เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ หอประชุมดีฮอลล์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร (ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์)

Comments are closed.