ศ.ไชยยศ เหมะรัตชะ แสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2556

ศ.ไชยยศ เหมะรัตชะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2556 โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ประสบความสำเร็จในสัมมาอาชีพพร้อมอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคม ในสาขาต่างๆ จำนวน 12 ราย ณ โรงแรมมิราเคิล คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557

Comments are closed.