มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยอธิการบดี นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ นับเป็นวันที่ ๑๔ หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ในรอบเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สำนักพระราชวัง

ในการนี้ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณด้านล่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พร้อมทั้งเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนี้ด้วยความอาลัยและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

Comments are closed.