ม.ราชมงคลพระนคร เจรจาความร่วมมือวัดวชิรธรรมปทีป ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมร่วมเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ปลูกฝังความเป็นไทยให้กับลูกหลานชาวไทยที่เกิดในต่างแดน

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้ช่วยอธิการบดี ๔ ท่าน ได้แก่ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขจิตร ตั้งเจริญ และนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา เข้าร่วมพิธีเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และวัดวชิรธรรมปทีป (ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิรธรรมปทีป) โดย พระกิตติญาณวิเทศ เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดวชิรธรรมปทีปร่วมประชุม ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. ณ วัดวชิรธรรมปทีป สาขาลองไอซ์แลนด์ เมืองเซ็นเตอร์รีช รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เจรจาความมือและเตรีนมพัฒนาช่วยเหลือทางวัดในกิจการสงฆ์ด้านต่างๆ จำนวน ๓ ด้าน ได้แก่

๑. ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ด้วยการออกแบบช่อฟ้าใบระกาแบบศิลปะประยุกต์เพื่อความสอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมในปนะเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น ยังเตรียมออกแบบลวดลายวอลเปเปอร์ลวดลายเทพพนมสำหรับติดผนังโบสถ์ พร้อมออกแบบรั้ววัด ขนาดความสูง ๔ ฟุต ตกแต่งด้วยโลโก้ของวัดให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสามารถแสดงอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

๒. ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ในการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ พร้อมพัฒนาระบบบริหารเว็บไซต์เพื่อง่ายต่อการจัดการข้อมูลต่างๆ มีการฝึกอบรมผู้จัดทำเว็บไซต์ จัดอบรมการตัดต่อวีดีโอ จัดอบรมการจัดทำหนังสือ และแผ่นพับ สำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการสงฆ์ของทางวัดเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน

๓. ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ในเรื่องของการจัดฝึกอบรมการทำอาหารไทย การแกะสลัก ร้อยมาลัย ประดิษฐ์เครื่องสักการะบูชา และงานฝีมือต่างๆ ตลอดจนด้านศิลปะการแสดง นาฏศิลป์และดนตรีไทย จัดส่งครูอาสามาช่วยสอนนักศึกษาและผู้ปกครองที่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิรธรรมปทีป ในช่วงภาคปกติ (สหกิจศึกษา) และภาคฤดูร้อนต่อไป

อนึ่ง วัดวชิรธรรมปทีป ตั้งขึ้นจากความศรัทธาของชาวพุทธในรัฐนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียง โดยจดทะเบียนขึ้นเป็นนิติบุคคลประเภทไม่หวังผลกำไร (Non-profit Organization) ไว้กับรัฐนิวยอร์กตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถึงปัจจุบันนี้มีอายุราว ๔๑ ปี (๒๕๕๙) เปิดดำเนินการในรูปแบบของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนภาษาไทยให้แก่กุลบุตรกุลธิดาของคนไทย อบรมสั่งสอนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย ให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการสืบทอดพระพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคนไทยด้วยกัน และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย สำหรับคณะครูผู้สอน ทางวัดได้รับกุศลศรัทธานุเคราะห์จากคณะครูอาสาสมัคร ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ได้เสียสละเวลามาช่วยงานด้านการสอนภาษาไทยให้กับลูกหลานของคนไทยที่เติบโตในต่างแดน รวมถึงชาวอเมริกันที่มีความความใฝ่รู้ในภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ในส่วนของดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยนั้น เริ่มแรกทางวัดได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูอาสามาช่วยถ่ายทอดความรู้ความสามารถทางดนตรี และนาฏศิลป์ไทยให้กับลูกศิษย์ ณ วัดวชิรธรรมปทีป ผู้สนใจข้อมูลต่างๆ ของทางวัดวชิรธรรมปทีป สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ : http://www.vajira.org

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

Comments are closed.