ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้าปลูกธรรมในใจคน จัดอบรมสมาธิระยะยาวต่อเนื่องในหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ”…หวังปั้นครูสมาธิมืออาชีพ พัฒนาจิตให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๖” (รุ่นที่ ๑ ของ มทร.พระนคร) ด้วยความร่วมมือระหว่างกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์
ภายในกิจกรรมปฐมนิเทศ ได้รับเกียรติจาก ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทนคณะผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ วางพานธูปเทียน ในพิธีถวายตนเป็นศิษย์พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อจุดประสงค์ของการทำสมาธิ โดยพระอาจารย์โกสินทร์ ปญฺญาวุฑฒิโก จากวัดธรรมมงคล และกิจกรรมนั่งสมาธิ

โครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจให้แก่ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป โดยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันสำหรับหลักสูตร วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๖ (รุ่นที่ ๑ ภาคที่ ๑ ของสาขา ๑๗๖ ม.ราชมงคลพระนคร) กำหนดเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรียนทุกวันจันทร์ – พุธ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. รวม ๑๐๐ ชั่วโมง จากเวลาเรียนทั้งหลักสูตร ๒๐๐ ชั่วโมง ซึ่งจะอบรมในภาค ๒ อีก ๑๐๐ ชั่วโมงเป็นลำดับต่อไป ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงชื่อสมัครได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร.02 665 3777 ต่อ 6624, 6235 โดยดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ ม.ราชมงคลพระนคร www.rmutp.ac.th และ เว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม ม.ราชมงคลพระนคร http://cul.offpre.rmutp.ac.th

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

Comments are closed.