ราชมงคลพระนครมอบนโยบายขับเคลื่อนสู่ Digital University

S__12484623-1024x543มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม Park View โรงแรม เดอะรีเจนท์ชะอำบีช รีสอร์ท เพชรบุรีเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเชิงนโยบายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ตอบรับสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในอนาคตเป็นกรอบดำเนินงานในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยเป็น Digital University

ศ.ไชยยศ_473 ศ.ไชยยศ_1396 ศ.ไชยยศ_2191 ศ.ไชยยศ_2395 ศ.ไชยยศ_3497 ศ.ไชยยศ_4465

Comments are closed.