ราชมงคลพระนคร ร่วมทำบุญยกช่อฟ้า ณ วัดป่าเปา

S__32333833

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิตและนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตลอดจนสาธุชนผู้ใจบุญจำนวนมากร่วมพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ และอัญเชิญฉัตรเครื่องยอดหอระฆัง ซึ่งเป็นศิลปะแบบล้านนาอันวิจิตรงดงาม ณ วัดป่าเปา ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,367,237 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

S__32333834S__32333835S__32333836S__32333837S__32333837S__32333838S__32333839S__32333840S__32333843S__32333844S__32333847S__32333852

Comments are closed.