ร่วมงานปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา” ณ ห้องประเสริฐ เขียนนิลศิริ คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 -12.00 น. คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมกับ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ดำเนินการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประเสริฐ เขียนนิลศิริ (บรรยาย 3) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และรองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ เป็นองค์ปาฐก ทั้งนี้ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณกับวิทยากร พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร
การปาฐกถา เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาในครั้งนี้ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของสังคมอุดมศึกษาอันจะเป็นเบ้าหลอมสุดท้ายของระบบการศึกษาก่อนที่เยาวชนจะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพและเป็นกำลังสำคัญของสังคม บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์ซึ่งจะเป็นต้นแบบของเยาวชน มีความจำเป็นระดับต้นๆของสังคมอุดมศึกษา อันเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงการมีธรรมะเป็นที่พึ่งในจิตใจของทุกคน หรือสังคมทั่วไปมักนิยามสั้นๆว่า “คนดี” โดยการกำหนดกรอบหรือการยอมรับว่าบุคคลใดมีคุณธรรม จรยธรรม และจรรยาบรรณนั้นสังคมย่อมเป็นผู้กำหนด กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมที่เป็นคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 คน

Comments are closed.