ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ทำบุญถวายสังฆฑาน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิตและนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทำบุญถวายสังฆฑาน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ วัดเทวราชกุญชร ในโอกาสนี้ รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อดีตอธิการบดี มทร.พระนคร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดด้วย

Comments are closed.