ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ คืนวันที่ 24 มีนาคม 2560

Comments are closed.