ราชมงคลพระนคร จัดงาน “วันอาภากร” ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิตและนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พร้อมด้วย อดีตผู้บริหาร คณะผู้บริหารปัจจุบัน คณาจารย์ ข้าราชการ ผู้อำนวยการเขตดุสิต ผู้บริหารธนาคาร ประชาชนทั่วไป ศิษย์เก่าพณิชยการพระนครและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลา และพิธีพราหมณ์บวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ” องค์พระบิดาแห่งทหารเรือไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

อนึ่ง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ (๔๑ ปีที่แล้ว) เป็นปีมหามงคลยิ่ง เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๙ และมีพระราชดำรัสถาม ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ อัคคพานิช ผู้อำนวยยการพณิชยการพระนคร ในขณะนั้นว่า ” ยังมีสิ่งใดที่ในสมัยเป็นวังหลงเหลืออยู่บ้าง” ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ อัคคพานิช กราบบังคมทูลว่า ยังมีเรือนไทยโบราณหลังหนึ่งอยู่ ทรงมีพระราชดำรัสว่า “ให้อนุรักษ์ไว้”…

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ “เรือนหมอพร” ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์และคณะ นำผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ และรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเกียรติบัตร และโล่รางวัล เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์ “เรือนหมอพร” เป็นเรือนไม้สีฟ้า หลังคาทรงปั้นหยา จัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-คลาสสิก (Neo-Classic) เดิมเป็นอาคารที่ประทับของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในพื้นที่วังนางเลิ้ง ซึ่งในอดีต พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ใช้เป็นสถานที่ออกตรวจรักษาประชาชนในย่านวังนางเลิ้ง โดยไม่ถือพระองค์ จนชาวบ้านพร้อมใจกันขนานนามพระองค์ว่า “หมอพร” ดังนั้น อาคารเรือนไม้สีฟ้าน้ำทะเลหลังนี้ จึงมีชื่อเรียกว่า “เรือนหมอพร” และได้รับการอนุรักษ์ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้เป็นสมบัติของคนไทย และชาวพณิชยการพระนคร

ปัจจุบัน บริหารจัดการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ ซึ่ง “เรือนหมอพร” ตั้งอยู่ในพื้นที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ภายในจัดแสดงสิ่งของ และพระประวัติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อาทิ ฉลองพระองค์ชุดทหารเรือ พระมาลา อินทรธนู หีบเหล็กสำหรับเก็บข้าวของ เป็นต้น ประชาชนและผู้เคารพสักการะสามารถเข้าชมได้ในวันและเวลาราชการ

สำหรับกิจกรรมในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม “วันอาภากร ” ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์ชมเรือนหมอพร โดยมีนักศึกษาจากสาขาการท่องเที่ยว ของคณะศิลปศาสตร์ เป็นทีมมัคคุเทศก์บรรยายให้ข้อมูลตลอดการเยี่ยมชม กิจกรรมการบรรยายเรื่อง “วันสิ้นพระชนม์ ณ หาดทรายรี” โดย พลเรือตรีกรีฑา พรรธนะแพทย์ ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในพระประวัติเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การแสดงนาฎศิลป์ไทยเทิดพระเกียรติ จากชมรมศิลปะการแสดง การบริการ-สาธิตการนวดแผนไทย กิจกรรมสุขภาพ ฝึกสาธิตและปฏิบัติ “ฤาษีดัดตน” และ “การทำพิมเสนน้ำ” โดยบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข นับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์ที่น่าชื่นชม และได้รับความสนใจจากผู้มีเกียรติ ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.rmutp.ac.th

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

Comments are closed.