ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ร่วมงานราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกานต์วิถีไทย ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์

ภาพบรรยากาศงานราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกานต์วิถีไทย ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์

Comments are closed.