ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ร่วมพิธีไหว้ครูกฏหมาย ประจำปีการศึกษา 2557

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิตและนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีไหว้ครูกฏหมาย ประจำปีการศึกษา 2557 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย การให้ความเคารพครูกฏหมาย และความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ ในโอกาสนี้ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ได้แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม นักกฏหมาย” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมมณีนพรัตน์สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

 

 

Comments are closed.