ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ร่วมพิธีเปิด ห้อง”ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน”

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ร่วมพิธีเปิด ห้อง”ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน” ชั้น 4-5 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Comments are closed.