ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

39517

ศาสตราจารย์ไชยยศ  เหมะรัชตะ  ราชบัณฑิตและนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87  พรรษา  5 ธันวาคม 2557  ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  เมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2557  เวลา 13.00  น.

Comments are closed.