ศ.ไชยยศ เหมะรัตชะ นายกสภา มทร.พระนคร ทอดกฐินสามัคคีวัดป่าเปา จังหวัดเชียงใหม่

7

ศ.ไชยยศ เหมะรัตชะ นายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการพนักงาน ตลอดจนลูกจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกันจัดงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 เพื่อสร้างพระอุโบสถ ณ วัดป่าเปา ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 โดยมีผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,278,596 บาท

Comments are closed.