สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “ปลื้ม!” อธิการบดีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “คณะกรรมการ กพอ.”

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 9/2560 (27 กันยายน 2560 ) กล่าวแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)” ซึ่งลงนามแต่งตั้งโดยนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

อนึ่ง สำหรับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ก.พ.อ. มีภาระหน้าที่สำคัญ 10 ประการคือ

  1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  2. พิจารณาเกี่ยวกับการได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลอื่น
  3. กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ และการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
  4. ออกกฎ ก.พ.อ. ระเบียบและข้อบังคับ
  5. กำหนดกรอบอัตรากำลัง
  6. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา
  7. กำหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับนายกสภาและกรรมการสภา โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
  8. พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา
  9. กำหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
  10. ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ตามกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

Comments are closed.