อธิการบดี มทร.พระนคร กล่าวแสดงความยินดี กับ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ

อธิการบดี มทร.พระนคร กล่าวแสดงความยินดี กับ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 8 มกรา 2560 และยินดีกับ ศาสตราจารย์  ดร.วิรุณ   ตั้งเจริญ  ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้  ดร.ชวลิต  นิ่มละออ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เป็นตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่าน

Comments are closed.