โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ณ หอประชุมนนทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ศ.ไชยยศ  เหมะรัชตะ เข้าร่วมโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่องอนาคตเมืองไทยหลังการปฏิรูปประเทศ  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559  ณ  หอประชุมนนทรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Comments are closed.