ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ได้รับเชิญจากสมาคมคานาอาน ประเทศไทย เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศเกาหลีใต้

IMG_2563

ศ.ไชยยศ  เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์  รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากสมาคมคานาอาน ประเทศไทย เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศเกาหลีใต้ จุดประสงค์ คือ ศึกษาโรงเรียนคานาอานต้นแบบ ของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนผู้นำ ว่ากันว่าโรงเรียนคานาอานมีส่วนสำคัญในการสอนผู้นำทุกระดับชั้น ในเกาหลีและสร้างผู้นำที่มีจิตวิญญาณแห่งความรักชาติ ที่สำคัญที่สุดคือโรงเรียนคานาอานสามารถพลิกประวิตัศาสตร์ให้เกาหลีใต้ จากประเทศผู้แพ้สงคราม มาเป็นประเทศผู้นำในระดับแนวหน้าของเอเชีย

ที่มา  :  ภาพโดย  ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์
เนื้อข่าวโดย : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

Comments are closed.