23 ธันวาคม2558 ทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบ 69 ปีที่วัดเทวราชกุญชร โดยมีอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาร่วมงาน

Comments are closed.