บันทึกการเดินทาง

ในประเทศต่างประเทศ
เกาหลี่ 12-18 เม.ย. 2557

ออสเตรเลีย 25 เม.ย. – 2 พ.ค. 2557

ญี่ปุ่น 5-10 พ.ค. 2557

เกาหลี กับ มทร.พระนคร 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2557

เยอรมัน 20-25 ส.ค. 2557