ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ครบรอบ 60 ปี

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ครบรอบ 60 ปี

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้าปลูกธรรมในใจคน จัดอบรมสมาธิระยะยาวต่อเนื่องในหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ”…หวังปั้นครูสมาธิมืออาชีพ พัฒนาจิตให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๖” (รุ่นที่ ๑ ของ มทร.พระนคร) ด้วยความร่วมมือระหว่างกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ ภายในกิจกรรมปฐมนิเทศ ได้รับเกียรติจาก ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นตัวแทนคณะผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ วางพานธูปเทียน ในพิธีถวายตนเป็นศิษย์พระธรรมมงคลญาณ Continue reading ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้าปลูกธรรมในใจคน จัดอบรมสมาธิระยะยาวต่อเนื่องในหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ”…หวังปั้นครูสมาธิมืออาชีพ พัฒนาจิตให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ม.ราชมงคลพระนคร เจรจาความร่วมมือวัดวชิรธรรมปทีป ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมร่วมเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ปลูกฝังความเป็นไทยให้กับลูกหลานชาวไทยที่เกิดในต่างแดน

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้ช่วยอธิการบดี ๔ ท่าน ได้แก่ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขจิตร ตั้งเจริญ และนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา เข้าร่วมพิธีเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และวัดวชิรธรรมปทีป (ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวชิรธรรมปทีป) โดย พระกิตติญาณวิเทศ เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดวชิรธรรมปทีปร่วมประชุม ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ Continue reading ม.ราชมงคลพระนคร เจรจาความร่วมมือวัดวชิรธรรมปทีป ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมร่วมเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ปลูกฝังความเป็นไทยให้กับลูกหลานชาวไทยที่เกิดในต่างแดน

ราชมงคลพระนคร ยกทัพโชว์ศักยภาพทางศิลปวัฒนธรรมไทยเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างประเทศ ระดับนานาชาติ ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้ช่วยอธิการบดี 4 ท่าน ได้แก่ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขจิตร ตั้งเจริญ และนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา รวมทั้งบุคลากร และนักศึกษาตัวแทนทูตศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก จากชมรมศิลปะการแสดงฯ พร้อมด้วยสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน 8th Annual Asian American & Pacific Islander Continue reading ราชมงคลพระนคร ยกทัพโชว์ศักยภาพทางศิลปวัฒนธรรมไทยเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างประเทศ ระดับนานาชาติ ณ มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ณ หอประชุมนนทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ เข้าร่วมโครงการปฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่องอนาคตเมืองไทยหลังการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมนนทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Continue reading โครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ณ หอประชุมนนทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ม.ราชมงคลพระนคร ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษาสู่ระดับสากล

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผู้ช่วยอธิการบดี ๔ ท่าน ได้แก่ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ พรเจิมกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขจิตร ตั้งเจริญ และนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม วิทยาลัยครู (Teacher College) สำนักงานศิษย์เก่าและพัฒนา (Office of Alumni and Development) และ ฝ่ายกิจการนักศึกษา (Student Continue reading ม.ราชมงคลพระนคร ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษาสู่ระดับสากล

ศ.ดร.ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นประธานในพิธีในวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ครบรอบ 10 ปี

ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้จัดงาน พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ครบรอบ 10 ปี โดยในกิจกรรมช่วงเช้ามี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภายในเครือตั้งตรงจิตร และนิสิต ได้ร่วมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ณ หอพระ และศาลพระภูมิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ 9 รูป วัดซองพลู ณ ห้องประชุม 1503 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายกสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศ.ดร.ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นประธานในพิธี และในช่วงบ่าย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภายในเครือตั้งตรงจิตร และนิสิต Continue reading ศ.ดร.ไชยยศ เหมะรัชตะ เป็นประธานในพิธีในวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ครบรอบ 10 ปี

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ขอเชิญสาธุชนคนใจบุญร่วมสร้างกุศลสั่งสมเสบียงบุญไถ่ชีวิต-โคกระบือ มีกำหนดการจัดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน – วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2559 ณ วัดม่วงแค

นายกสภา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอเชิญสาธุชนคนใจบุญ  ร่วมสร้างกุศลสั่งสมเสบียงบุญ  ไถ่ชีวิต  โคกระบือ จากโรงฆ่าสัตว์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 61 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ณ วัดม่วงแค  กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ไชยยศ   เหมะรัชตะ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  นำทีมโดยรองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์  อธิการบดีฯ  ขอเรียนเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพ “มหากุศลอันยิ่งใหญ่”  ทำบุญไถ่ชีวิตโค – กระบือ  จากโรงฆ่าสัตว์  เพื่อนำไปมอบให้แก่ชมรมอนุรักษ์โค-กระบือ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ถวายเป็นพระราชกุศล  แด่  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 61 พรรษา  โดยทำพิธีเปิดโครงการไปเมื่อวันอาทิตย์  ที่ 3 Continue reading ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ขอเชิญสาธุชนคนใจบุญร่วมสร้างกุศลสั่งสมเสบียงบุญไถ่ชีวิต-โคกระบือ มีกำหนดการจัดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน – วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2559 ณ วัดม่วงแค

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ร่วมพิธีเปิด ห้อง”ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน”

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2559 พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 4-5 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Continue reading ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ร่วมพิธีเปิด ห้อง”ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน”

ม.ราชมงคลพระนคร เยือนอาคารประวัติศาสตร์โลก “วังวรดิศ”

ม.ราชมงคลพระนคร เยือนอาคารประวัติศาสตร์โลก “วังวรดิศ” Continue reading ม.ราชมงคลพระนคร เยือนอาคารประวัติศาสตร์โลก “วังวรดิศ”