news

Road Show สงกรานต์ อัพทาวน์ มลรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากกลุ่มวัฒนธรรม วัดพรหมวชิรญาณสหรัฐอเมริกา เป็นประธานเปิดงาน “สงกรานต์ อัพทาวน์ “(Songkran Uptown) เมืองมินนิโพลิส มลรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา โดยมีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย ทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์และการแสดงที่สวยงาม เป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอันมาก