Team

คณะที่ปรึกษา
chaiyos001
ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ
viroj
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
yuttaphoom
ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
veena
ผศ.วีนา สงวนพงษ์
ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล
ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล
 1. ศ.ไชยยศ   เหมะรัชตะ
  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 2. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 3. ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์
 4. ผศ.วีนา สงวนพงษ์
  ผู้ช่วยอธิการบดี
 5. ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล
  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีมประสานงาน
นางสาวรุ่งฤทัย รำพึงจิต
รุ่งฤทัย รำพึงจิต
ระวิวรรณ ธรณี
ระวิวรรณ ธรณี
 1. นางสาวรุ่งฤทัย  รำพึงจิต
  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
 2. นางระวิวรรณ  ธรณี
  รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะศิลปศาสตร์
ทีมวิชาการและข้อมูล
ระวิวรรณ ธรณี
ระวิวรรณ ธรณี
ดร.สุวรรณา  กล่อมจิตร์
ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์
เพ็ญพิมล ทุมประเสน
เพ็ญพิมล ทุมประเสน
ชฎาพร  จีนชาวนา
ชฎาพร จีนชาวนา
 1. นางระวิวรรณ   ธรณี
  รองคณบดีฝ่ายวางแผน  คณะศิลปศาสตร์
 2. ดร.สุวรรณา   กล่อมจิตร์
  อาจารย์ประจำ  คณะศิลปศาสตร์
 3. นางเพ็ญพิมล   ทุมประเสน
  อาจารย์ประจำ  คณะศิลปศาสตร์
 4. นางสาวชฎาพร   จีนชาวนา
  อาจารย์ประจำ  คณะศิลปศาสตร์
ทีมพัฒนาเว็บไซด์
ปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
ปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
นฤมล โตเจริญ
นฤมล โตเจริญ
 1. นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. นาวสาวนฤมล   โตเจริญ
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ