บันทึกการเดินทาง

ในประเทศต่างประเทศ

ทอดผ้าป่าสามัคคีเมืองน่าน 8-10 พฤษจิกายน 2555

ทอดกฐินภาคเหนือ 31 ตุลาคม – 1 พฤษจิกายน 2556

ทอดกฐินภาคเหนือ 2-3 พฤษจิกายน 2556

ไถ่ชีวิต โค-กระบือ วัดม่วงแค 6-21 เมษายน 2556

ครูบาอริยชาติ 13 พฤษภาคม 2551

เกาหลี่ 12-18 เม.ย. 2557

ออสเตรเลีย 25 เม.ย. – 2 พ.ค. 2557

ญี่ปุ่น 5-10 พ.ค. 2557

เกาหลี กับ มทร.พระนคร 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2557

เยอรมัน 20-25 ส.ค. 2557

แคนนาดา 11-18 ก.ย. 2557

นิวซีแลนด์ 25-30 พ.ย. 2557

ตุรกี-กรีซ 5-11 ธันวาคม 2557

สหรัฐอเมริกา 8-15 พฤษภาคม 2559

ญี่ปุ่น 19-23 มีนาคม 2559