หนังสือ/ตำรา

ปกรายชื่อหนังสือ/ตำรา
งานด้านการแต่งหนังสือหรือตำรา
1. กฎหมายกับการประกอบวิชาชีพสารนิเทศศาสตร์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพสารนิเทศศาสตร์ หน่วยที่ 5. หน้า 213-267. พิมพ์ครั้งที่ 1 . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2533.
2. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติธรรม. 2539. 309 หน้า.
3. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติธรรม. 2539. 309 หน้า.
4. กฎหมายลิขสิทธิ์ 1992. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติธรรม. 2539. 160 หน้า.
5. กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2535. 609 หน้า.
6. . กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2535. 672 หน้า.
7. กฎหมายว่าด้วยประกันภัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติบรรณการ. 2534. 457 หน้า.
8. กฎหมายว่าด้วยสัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2535. 687 หน้า.
9. กฎหมายว่าด้วยสัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2539. 687 หน้า.
10. จริยธรรมนักกฎหมาย. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติบรรณการ. 2531. 67 หน้า.
11. ย่อหลักกฎหมายนิติธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติบรรณการ. 2536. 261 หน้า.
12. ย่อหลักกฎหมายนิติธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติบรรณการ. 2536. 261 หน้า.
13. ย่อหลักกฎหมายนิติธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติบรรณการ. 2536. 261 หน้า.
14. ย่อหลักกฎหมายประกันภัย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติบรรณการ. 2531. 157 หน้า.
15. ย่อหลักกฎหมายประกันภัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติบรรณการ. 2535. 157 หน้า.
16. ย่อหลักกฎหมายประกันภัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติบรรณการ. 2535. 158 หน้า.
17. ย่อหลักกฎหมายประกันภัย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติบรรณการ. 2536. 178 หน้า.
18. ปัญหากฎหมายชาวบ้าน1: ครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติบรรณการ. 2531. 93 หน้า.
19. ปัญหากฎหมายชาวบ้าน1: ครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติบรรณการ. 2535. 84 หน้า.
20. ปัญหากฎหมายชาวบ้าน2: มรดก. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติบรรณการ. 2531. 95 หน้า.
21. ปัญหากฎหมายชาวบ้าน2: มรดก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์นิติบรรณการ. 2535. 108 หน้า.
22. ปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ไทยกับสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพมหานคร: โครงการอเมริกาศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2531. 42 หน้า.
23. รวมบทความลิขสิทธิ์. ใน จากภาษาต่างประเทศสู่ภาษาไทย. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเฮง เกษมเศรษฐ์ ณ วัดโสมนัสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 3 มีนาคม 2533. หน้า 76-157.
24. รู้หลักไว้ใช้ทำสัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2533. 107 หน้า.
25. รู้หลักไว้ใช้ทำสัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2534. 107 หน้า.
26. รู้หลักไว้ใช้ทำสัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2535. 142 หน้า.
27. รู้หลักไว้ใช้ทำสัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2536. 142 หน้า.
28. รู้หลักไว้ใช้ทำสัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2537. 142 หน้า.
29. รู้หลักไว้ใช้ทำสัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2538. 142 หน้า.
30. รู้หลักไว้ใช้ทำสัญญา. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2540. 142 หน้า.
31. 10 วิธีแก้กลโกงที่ดิน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2534. 95 หน้า.
32. 10 วิธีแก้กลโกงที่ดิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2535. 95 หน้า.
33. 10 วิธีแก้กลโกงที่ดิน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2536. 95 หน้า.
34. 10 วิธีแก้กลโกงที่ดิน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2538. 95 หน้า.
35. 10 วิธีแก้กลโกงที่ดิน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2539. 95 หน้า.
36. 108 ปัญหาประกันภัย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2534. 166 หน้า.
37. 108 ปัญหาประกันภัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2536. 190 หน้า.
38. 108 ปัญหาประกันภัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์วิญญูชน. 2539. 192 หน้า.