คณะกรรมการสภาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์