งานวิจัย/บทความวิจัย

ผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นภายหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

ผลงานวิจัยค้นคว้าใหม่ๆหรืองานริเริ่มอย่างอื่นที่ยังให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ

งานวิจัย

1. รายงานการวิจัยเรื่อง การแก้ไขความไม่เป็นธรรมในกฎหมายขายฝาก. ทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ. 2530.
2. รายงานการวิจัยเรื่อง คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 1. ทุนวิจัยสมาคมสวัสดิการเด็กในประเทศไทย. 2530.
3. รายงานการวิจัยเรื่อง คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 2. ทุนวิจัยสมาคมสวัสดิการเด็กในประเทศไทย. 2531.
4. รายงานการวิจัยเรื่อง มาตรการกฎหมายในการกระจายสิทธิการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2530.
5. รายงานการวิจัยเรื่อง มาตราการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. เอกสารวิจัย . หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2539-2540.
6. The Narcotics Problem : A Study and Analysis of it’s Legal Aspects. Chulalongkorn University Research Series No.4, 1997.

บทความวิจัย

1. “กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่แพทย์ควรรู้” สารศิริราช ปีที่ 48. ฉบับผนวก (มิถุนายน 2539) : หน้า 5-58.
2. “การแก้ไขความไม่เป็นธรรมในกฎหมายขายฝาก” วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์ ปีที่ 11,ฉบับที่ 1(ธันวาคม 2529- มีนาคม 2530) : หน้า 20-49.
3. “มาตรการทางกฎหมายในการกระจายสิทธิการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” วารสารอัยการ ปีที่ 15, ฉบับที่ 172(มิถุนายน 2535) : หน้า 77-103.