นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ มทร.พระนคร ครั้งที่ 1