กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  • กรรมการพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทบวงมหาวิทยาลัย
  • กรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการพิจารณาการขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย
  • กรรมการพิจารณาคุณภาพตำราภายใต้โครงการตำราคณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กรรมการดำเนินโครงการอเมริกาศึกษาและแคนาดา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจงานตำรา มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช