บทสนทนาทางวิทยุ-โทรทัศน์

 1. “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางน้ำ”   วันที่ 21 ตุลาคม 2535  สถานีโทรทัศน์ช่อง 7
 2. “ปัญหาและข้อคิดทางกฎหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย” วันที่ 27 ตุลาคม 2535  ในรายการวิทยุกองพลที่ 1  รักษาพระองค์
 3. “ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย”  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2535  ในรายการกองทัพบกพบประชาชน  สถานีวิทยุกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
 4. “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธสักราช 2535 : แนวคิดและหลักการใหม่ทางกฎหมาย”  วันที่  3 มิถุนายน 2536 ในรายการกองทัพบกพบประชาชนสถานีวิทยุกองพล   ที่ 1 รักษาพระองค์
 5. “ปัญหากฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย”   วันที่  7 สิงหาคม 2536 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5
 6. “การพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย”  วันที่  7 สิงหาคม 2536  ในรายการพิเศษของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันรพี  ทางสถานีโทรทัศน์สี ช่อง 7
 7. “กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”  วันที่  6 สิงหาคม 2538  ในรายการขอเวลานอก ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7
 8. “กฎหมายสกัดการฟอกเงิน” วันที่   2 พฤศจิกายน 2538  ในรายการ พบกันครึ่งทาง ทางไทยสกายทีวี
 9. “ฟอกเงิน : อาชญากรรมที่ต้องปราบปราม” วันที่   4  พฤศจิกายน 2538  ในรายการขอเวลานอก ทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 7
 10. “สังคมไทยวันนี้ กับกฎหมายฟอกเงิน”  วันที่  2 กันยายน 2541   ในรายการหนี้แผ่นดิน เวลา 19.00 – 20.30 น. สถานีโทรทัศน์ ยูบีซี ช่อง 52
 11. “กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”  วันที่  28 สิงหาคม 2542  ในรายการ “โรงเรียนประชาธิปไตย” ชุด การบ้าน – การเมือง เวลา 10.00 – 11.00 น. สถานีโทรทัศน์สี ช่อง 11