เกียรติยศหรือรางวัลที่เคยได้รับ

  1.  โล่เกียรติคุณ“นิสิตเก่าที่เราภูมิใจ” จาก สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 23 มกราคม 2531
  2. โล่เกียรติคุณ จาก กรมประชาสัมพันธ์ วันที่  3 พฤษภาคม 2538
  3.  โล่เกียรติคุณ “นิติศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น”   จาก สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์  วันที่ 18 มิถุนายน 2539 มหาวิทยาลัย
  4. โล่เกียรติคุณ “ศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตรดีเด่น”  จาก สมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร  วันที่ 24 มิถุนายน 2539  
  5.  โล่เกียรติคุณผู้เขียนเอกสารวิจัย  ส่วนบุคคลในเกณฑ์ดีเด่น  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   วันที่ 25 มิถุนายน 2539 
  6.  โล่เกียรติคุณผู้เขียนเอกสารวิจัย  ส่วนบุคคลในเกณฑ์ดีเด่น  จาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   วันที่ 18 กันยายน 2540
  7.  โล่เกียรติคุณ “นิสิตเก่า  รัฐศาสตร์จุฬาฯ ดีเด่น”  จากสมาคมศิษย์เก่า  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันที่15 สิงหาคม 2541
  8. เกียรติบัตร “ศิษย์เก่าผู้มีผลงานดีเด่น” จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา 2544
  9. โล่เกียรติคุณ “ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.ม. วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ” วันที่ 18 กรกฎาคม 2548