เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

  1. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)             (5 ธันวาคม 2521)
  2. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)          (5 ธันวาคม 2526)
  3. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)            (5 ธันวาคม 2530)
  4. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)          (5 ธันวาคม 2531)
  5. ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)            (5 ธันวาคม 2534)
  6. มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)                     (5 ธันวาคม 2537)
  7. เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)         (5 ธันวาคม 2541)
  8. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)      (5 ธันวาคม 2542)
  9. เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา       (29 กันยายน 2552)